Gorgonzola e Asparagi

Price: 8,50€

Ingredients

  • asparagi
  • /
  • gorgonzola
  • /
  • grana
  • /
  • mozzarella
  • /
  • pomodoro
  • /